Zkoušky těsnosti nádrží LT2 HS

 
Zkoušky těnosti podle norem a platné legislativy (např. zákona 254/2001 Sb. o vodách, vyhl. 175/2011 Sb. o náležitostech nakládání se závadnými látkami.)
Zkoušky provádíme podle platných norem (ČSN 75 0905, ČSN EN ISO 9712, ČSN 1508, a dalších...)
Zkoušky provádíme pro nádrže z betonu, ocelové i plastové nádrže, které jsou používány na zvlášť nebezpečné látky nebo nebezpečné látky dle příl. 1 dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách.
Požadavky zákona 254/2001 Sb., o vodách
§39 odst. (4)
(4) Každý, kdo zachází se zvlášť nebezpečnými látkami nebo nebezpečnými látkami nebo kdo zachází se závadnými látkami ve větším rozsahu nebo kdy zacházení s nimi je spojeno se zvýšeným nebezpečím, je povinen učinit odpovídající opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo do kanalizací, které netvoří součást technologického vybavení výrobního zařízení. Je povinen zejména …
d) nejméně jednou za 5 let, pokud není technickou normou nebo výrobcem stanovena lhůta kratší, prostřednictvím odborně způsobilé osoby zkoušet těsnost potrubí nebo nádrží určených pro skladování a prostředků pro dopravu zvlášť nebezpečných látek a nebezpečných látek a v případě zjištění nedostatků bezodkladně provádět jejich včasné opravy; …
POZOR!
Na základě nového vydání normy ČSN 75 0905: 2014 – Zkoušky těsnosti vodárenských a kanalizačních nádrží došlo ke změně požadavku na kvalifikaci pracovníka provádějícího zkoušení těchto nádrží čl. 4.7 uvedené normy.
V souladu s touto změnou tam, kde se zkouší nádrže na agresívní kapaliny nebo na kapaliny a látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost povrchových a podzemních vod, musí tuto zkoušku provést pracovník, který disponuje kvalifikací „zkoušení těsnosti (LT) podle ČSN EN ISO 9712“.
Ke změně v oblasti odborné způsobilosti osoby provádějící kontrolu došlo i na základě Vyhlášky č. 66/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků ve znění vyhlášky č. 175/2011 Sb.
 

 

Kontakt

Ing. Radek Němec
Budimeřice
NYMBURK
288 02

00420 723 901 573

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode