revize a kontroly tns

Užívání tlakových nádob je určeno normou ČSN 690012 a také pokyny (návodem) na obsluhu a údržbu tlakové nádoby doložené výrobcem zařízení popřípadě dovozcem.

Dále pak:

 • vyhláška ČBÚBP č.48/1982 Sb., kde se stanovují základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
 • vyhláška ČBÚBP č.91/1993 Sb., pro zajištění bezpečnosti práce v nízkotlakých kotelnách
 • vyhláška ČBÚBP č.18/1979 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení (VTZ) a stanoví podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
 • zákon č.22/1997 Sb. technické požadavky na výrobky
 • zákon č.262/2006 Sb., Zákoník práce
 • nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kde se tanovují technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby
 • nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kde se tanovují technické požadavky na tlaková zařízení
 • ČSN EN764 Tlaková zařízení - bod 1-7
 • ČSN EN 13445 Netopené tlakové nádoby - bod 1-6
 • ČSN EN 286-1 Jednoduché netopené tlakové nádoby pro vzduch popřípadě dusík (Tlakové nádoby pro všeobecné účely)
 • ČSN 69 0010 Tlakové nádoby stabilní (TNS), technická pravidla - bod 1-12
DRUHY REVIZÍ A ZKOUŠEK TLAKOVÝCH NÁDOB:
Výchozí revize (VR):
Provádí se ihned po uvedení nádoby do provozu.K dispozici musí být pasport nádoby. Vždy musí být vyhotovena revizní zpráva s předepsanými náležitostmi a předána určené a proškolené osobě provozovatele TNS.
 
Provozní revize (PR):
provádí se do 14 dnů po po zahájení provozu tlakové nádoby. Další PR se provádí vžy v intervalu 1 roku. Zajišťovat pravidelné provozní revize je povinen provozovatel TNS. Vždy musí být vyhotovena revizní zpráva s předepsanými náležitostmi  a předána provozovateli.
 
Provozní revize zahrnuje:
 • celkové posouzení stavu nádoby, stav a bezpečnost výstroje regulačních uzavíracích a blokovacích zařízení, měřících prvků (tlakoměr, teploměr)
 • prověření jak a kým jsou provozovány, udržovány, dodržovány a kontrolovány jednotlivá tlaková zařízení. 
 • kontrola vedené dokumentace TNS
 • okolí TNS : čistoat, pořádek, přístup, bezpečnost
 • čitelnost výrobních štítků a zařízení
 • prověření, zda je obsluha proškolena na provoz TNS 
 
Vnitřní revize (VnR):
jedná se posouzení stavu nádoby z vnějšku a vnitřku nádoby, její výstroje a umístění. VnR se provádí v intervalu 5 let s přihlédnutí ke konstrukci, stavu a stáří TNS, provoznímu mediu a případně zvláštním provozním podmínkám.
 
Zkouška těsnosti (ZT):
provádí se vždy po vnitřn revizi. Vždy při provozním přetlaku nády (uvedeno v pasportu nádoby). Používá se zpravidla hydraulická nebo pneumatiká metoda.
 
Tlaková zkouška (TZ):
provádí se v intervalu do 9 let o poslední tlakové zkoušky zkušebním přetlakem. Provádí se vodou nebo jinou nehořlavou kapalinou a to:
 • po každé opravě nebo rekonstrukci
 • pokud byla TNS v odstávce delší jak 2 roky
 • pokud to bylo revizním technickem sledáno jak o nutnost
 • po přemístění nádoby, pokud je to podle VnR nutné po překročení provozního tlaku nebo teploty, při kterých mohlo dojít ke zhoršení jakosti, poškození popřípadě předpokládané změně mechanických vlastností TNS, zeslabení stěn apod.
Tlakové nádoby 
DRUH REVIZE PŘEDPIS DLE ČSN LHŮTA 
Výchozí revize ČSN 69 0012,  čl.90 před uvedením do provozu
První provozní revize  ČSN 69 0012,  čl.91 do 14 dnů uvedení nádoby do provozu
Provozní revize ČSN 69 0012,  čl.91 nejpozději do 1 roku od předchozí revize
Vnitřní revize ČSN 69 0012,  čl.94 provádí se ve lhůtě né delší 5 let
Zkouška těsnosti  ČSN 69 0012,  čl.107 provádí po každé vnitřní revizi
Tlaková zkouška ČSN 69 0012,  čl.117 + Vyhl. č. 18/1979 Sb., nejpozději 1x za 9 let od předchozí tl.zkoušky 

 Parní a horkovodní kotle

 DRUH REVIZE PŘEDPIS DLE ČSN LHŮTA
První provozní revize ČSN 07 0710 do 14 dnů od zahájení provozu kotle
Provozní revize ČSN 07 0710,  čl.96 nejpozději po 3 měsících provozu
Vnitřní revize ČSN 07 0710,  čl.98 provádí se nejpozději po  1 roce provozu
Zkouška těsnosti ČSN 07 0710,  čl.117 provádí se po každé vnitřní revizi
Tlaková zkouška ČSN 07 0710,  čl.124 + vyhl.   č. 18/1979 Sb., minimálně 1x za 9 let od předchozí tl. zkoušky
Odborná prohlídka nízkotlaké kotelny Vyhl. č. 91/1993 Sb., 16  1x za rok

Před provozem :

Kotle se smějí uvést do provozu, jestliže jejich stav neohrožuje bezpečnost osob a okolí.

 • u nich byly provedeny úspěšně stavební a první tlakové zkoušky a mají dokumentaci včetně předběžných provozních předpisů (zkušební provoz)
 • jejich výstroj, pomocná zařízení a příslušenství odpovídají požadavkům příslušných předpisů (zkušební provoz)
 • bylo-li odborným šetřením projektanta, investora, výrobce nebo montážní organizace a provozovatele zjištěno, že kotel a jeho umístění vyhovuje příslušné dokumentaci a předpisům
 • u kotlů vybavených zařízením k záchytu pevných nebo plynných škodlivin byla tato zařízení funkčně přezkoušena a schopna své činnosti
 • byly vypracovány místní provozní předpisy 

Provozní revize :

 • provádí se soustavně s přihlédnutím k druhu, konstrukci, stavu, stáří a provozním podmínkám kotlů,nejpozději však po 3 měsících
 • po provozní přestávce delší než 2 měsíce se provádí při uvádění do provozu

Vnitřní revize :

 • před a po každém čistění kotle na straně pracovní látky, nejpozději však vždy po 1 roce provozu
 • nařídí-li ji dozorčí orgán
 • má-li být znovu uveden do provozu kotel vyřazený z provozu na dobu delší než 1 rok
 • před a po každé generální opravě nebo přestavbě kotle
 • před a po každém přemístění stabilního kotle
 • u sezónního provozu před zahájením sezony
 • ve všech případech, kdy z důvodu ohrožení bezpečného provozu bylo nutné kotel ihned odstavit
 • po zhoršení předepsané jakosti napájecí nebo kotelní vody
 • po překročení konstrukčního, popř. max. dovoleného tlaku nebo max. dovolené teploty

 Zkouška těsnosti :

 • provádí se po každé vnitřní revizi
 • po každém otevření a novém uzavření tlakového celku
 • po drobných opravách, jež nevyžadují oprávnění
 • před každou kontrolní tlakovou zkouškou
 • nařídí-li to dozorčí orgán

Tlaková zkouška :

 • provádí se nejpozději 1x za  9let od předcházející tlakové zkoušky zkušebním přetlakem
 • po každém přemístění stabilního kotle před zahájením provozu
 • po provozní přestávce delší 2 let
 • nařídí-li to dozorčí orgány

Rozdělení kotlů :

1.třída - parní kotle s jmenovaným množstvím vyráběné páry nad 115 t/hod

2.třída - parní kotle s jmenovaným množstvím vyráběné páry nad 50 do 115 t/hod nebo horkovodní kotle s tep.Výkonem nad 35mw

3.třída - parní kotle s jmenovaným množstvím vyráběné páry nad 8 do 50 t/hod nebo horkovodní kotle s tep.Výkonem nad 5,8 do 35 mw

4.třída - parní kotle s jmenovaným množstvím vyráběné páry do8 t/hod nebo horkovodní kotle s tep.výkonem do 5,8 mw

 

Nízkotlaké kotelny:

Odborná prohlídka :

 • před uvedením kotelen do provozu
 • po každé generální opravě a rekonstrukci kotlů
 • při změně druhu paliva
 • vždy po 1 roce provozu
 • u sezónního provozu před zahájením každé sezóny

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Pro provedení výchozí revize budete potřebovat : 

 • projektovou dokumentaci revidovaného zařízení
 • montážní deník
 • zprávy o ostatních revizích provedených na souvisejících zařízení

Pro provedení provozní revize, vnitřní revize nebo tlakové zkoušky budete potřebovat:

 • zprávu o výchozí revizi
 • zprávu o poslední provozní revizi, vnitřní revizi, tlakové zkoušce
 • zprávu o ostatních revizích provedených na souvisejících zařízení
 • pasport zařízení

 

Kontakt

Ing. Radek Němec
Budimeřice
NYMBURK
288 02

00420 723 901 573

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode