Otázky a odpovědi FAQ

1. Potřebujete si nechat plynárnou namontovat plynoměr?
Aby vám vybraný poskytovatel plynu mohl namontovat plynoměr, je třeba provést  tlakovou zkoušku a zkoušku pevnosti nového, upraveného nebo stávající rozvodu plynu. Provádí se pokud možno za stabilních teplot, manometrem popřípadě tzv. "U" trubicí a ruční pumpou na vytvoření zkušebního přetlaku. U jednoduchých rozvodů trvají obě zkoušky  cca. 60 min. i s montáží armatur a popisu celého rozvodu se spotřebiči . U složitějších rozvodů to závisí na rozsahu a rozmatitosti rozvodu. 
Výsledkem je revizní zpráva, obsahující nezbytné detaily o rozvodu plynu a protokol o zkoušce. Lhůta na vyhotovení závisí na dohodě s objednatelem, řádově se však jedná o dodání ve dnech. Revizní zpráva pak slouží jako podklad pro poskytovatele plynu, že rozvod plynu je bezpěčný, podle schválených předpisů a norem. Pak už nic nebrání namontování plynoměru. 
 
 
2. V jakých lhůtách se provádějí revize tlakových nádob?
Výchozí revize (VR): provádí se ihned po uvedení nádoby do provozu.
Provozní revize (PR): provádí se do 14 dnů po po zahájení provozu tlakové nádoby. Další PR se provádí vžy v intervalu 1 roku. 
Vnitřní revize (VnR):provádí se v intervalu 5 let s přihlédnutí ke konstrukci, stavu a stáří TNS, provoznímu mediu a případně zvláštním provozním podmínkám.
Zkouška těsnosti (ZT): provádí se vždy po vnitřn revizi
Tlaková zkouška (TZ): provádí se v intervalu do 9 let o poslední tlakové zkoušky zkušebním přetlakem. 
 

3. Co musí obsahovat revizní zpráva pro plynová zařízení?  

vyhláška č.85/1978 Sb ČÚBP - kontroly a revize revize azkousky plynových zařízení

a) název a sídlo organizace s přesným označením provozu, ve kterém byla revize provedena, 
b) datum provedení revize, jméno a příjmení revizního technika a evidenční číslo jeho osvědčení, 
c) druh revize (provozní, výchozí), 
d) označení, druh a technické hodnoty revidovaného zařízení, 
e) údaje o provedeném měření a vyzkoušení zařízení, včetně výrobních nebo evidenčních čísel použitých měřicích přístrojů, 
f) zjištěné závady a nedostatky, jejich závažnost z hlediska bezpečnosti a spolehlivosti provozu zařízení, 
g) návrh opatření a lhůt k odstranění zjištěných závad a nedostatků, 
h) údaje o tom, zda a jak byly odstraněny závady zjištěné při předchozí revizi, popřípadě při kontrole zařízení, 
i) celkové zhodnocení revidovaného zařízení z hlediska bezpečnosti, provozní schopnosti a požární ochrany, 
j) podpis a otisk razítka revizního technika, 
k) v případě, že revizi provedla oprávněná organizace, její název a číslo oprávnění.

 

5. Kdo je revizní technik?

Jde především o vysoce odborně připraveného pracovníka - technika, který dokáže teoreticky získané znalosti v oblasti technických předpisů a technických norem porovnávat s reálným stavem zařízení nebo instalace a dovede o tom vydat zprávu ve formě technického protokolu.
 
Jeho úkolem je posoudit stav zařízení před uvedením do provozu nebo během provozu a popsat úroveň bezpečnosti. Jestliže ověřování odborné způsobilosti revizního technika provádí stát na základě zákona prostřednictvím státní organizace, odpovídá, přeneseně, i za úroveň těchto odborníků.
 

Revizní technik odpovídá za to, že jako prověřený odborník bude svou práci konat s vědomím, že je osobou, která přímo ovlivňuje bezpečnost elektrických zařízení a v důsledku toho i úroveň výrobků a práce instalačních firem.

Sankce, které mohou být uplatněny při hrubém opomenutí zásad kontroly bezpečnosti revidovaného zařízení, plynou z kompetencí orgánů státní správy, uvedených v příslušných  zákonech, dnes také nově přijatý zákon o inspekci práce (č.251/2005 Sb.).

 

4. Jakou má revizní technik odpovědnost?

Kvalifikace konání revizního technika jako nedbalostní trestný čin viz. trestní zákon ČR:

§180 (1)    Kdo z nedbalosti způsobí nebo zvýší obecné nebezpečí a nebo ztíží jeho odvrácení nebo zmírnění bude potrestán odnětím svobody až na jeden rok nebo zákazem činnosti.

§180 (2)   Odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti bude pachatel potrestán :

  • a) způsobí-li činem uvedeným v odstavci 1 těžkou újmu na zdraví nebo smrt,
  • b) spáchá-li takový čin proto, že porušil důležitou povinnost vyplývající z jeho zaměstnání, povolání, postavení nebo funkce nebo uloženou mu podle zákona, nebo 
  • c) způsobí-li takovým činem značnou škodu.

§180 (3) Odnětím svobody na jeden rok až pět let nebo peněžitým trestem bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm. b)

  • a) škodu velkého rozsahu, nebo 
  • b) těžkou újmu na zdraví nebo smrt.

§180 (4) Odnětím svobody na tři léta až deset let bude pachatel potrestán, způsobí-li činem uvedeným v odstavci 2 písm.

  •  b) těžkou újmu na zdraví nebo smrt více osob.

 Revizní technik neodpovídá za to, že bude kontrola před uvedením do provozu nebo během provozu provedena, ale ručí svou odborností za kvalitní a důsledné provedení takové kontroly.  Povinnost zajistit revizi či kontrolu  vyplývá pro různé subjekty z různých zákonů. Ve vztahu zaměstnavatele a zaměstnance se jedná především o dodržení zásad bezpečnosti práce a o tzv. vyhledávání rizik podle zákoníku práce. Výrobci jsou u každého výrobku povinni zajistit výstupní kontrolu, kusovou zkoušku apod. především podle zákona o technických požadavcích na výrobky. Montážní firmy jsou povinny, ze zákona o odborném dozoru nad  vyhrazenými technickými zařízeními (č. 174/1968 Sb.), zajistit revizi jimi dokončených instalací. Provozovatelé mají svou povinnost zakotvenu v tzv. energetickém zákoně (č. 458/2000 Sb.), kde je stanoven požadavek na udržování elektrického odběrného zařízení v souladu s platnými normami.

5. Kdo je oprávněn provádět zkoušku těsnosti dle zákona č. 254/2001?

Odborně způsobilé osoby pro provádění zkoušek těsnosti dle § 39 odst. 4 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění

Ministerstvo životního prostředí zveřejňuje informativní seznam odborně způsobilých osob pro provádění zkoušek těsnosti dle § 39 odst. 4 písm. d) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění. Zde uvedené odborně způsobilé osoby doložili Ministerstvu životního prostředí podklady prokazující odbornou způsobilost v souladu s § 6a odst. 4 vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků (havarijní vyhláška), v platném znění, v rozsahu působnosti nahlášeném odborně způsobilou osobou. Seznamy jsou rozděleny na odborně způsobilé osoby pro zkoušení těsnosti dle § 3a odst. 3 písm. a) havarijní vyhlášky a pro provádění náhradních zkoušek těsnosti dle § 3a odst. 3 písm. b) havarijní vyhlášky a obsahují rozsah působnosti nahlášený jednotlivými odborně způsobilými osobami.

Uveřejněný seznam je určen primárně pro uživatele závadných látek a slouží k orientaci při výběru vhodné odborně způsobilé osoby, jejíž rozsah působnosti odpovídá druhu zkoušky těsnosti požadované uživatelem závadné látky.

Seznam neslouží k doložení skutečnosti, že v době provedení zkoušky těsnosti splňovala v seznamu uvedená odborně způsobilá osoba podmínky vyhlášky č. 450/2005 Sb. v platném znění pro daný druh a provedení zkoušky těsnosti.

Sdělení :

Norma ČSN 75 0905 z března 2006 byla nahrazena normou ČSN 75 0905 z dubna 2014, která, mimo jiné, nově požaduje, pro provádění zkoušek těsnosti nádrží na agresivní kapaliny nebo na kapaliny s látkami ohrožujícími jakost nebo zdravotní nezávadnost povrchových a podzemních vod, vykonání zkoušky zkušebním technikem s kvalifikací podle ČSN ISO 9712 – Obor zkoušení těsnosti LT.

https://www.mzp.cz/cz/osoby_tesnosti

Kontakt

Ing. Radek Němec
Budimeřice
NYMBURK
288 02

00420 723 901 573

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode